בחודש יולי 2008 פורסם תיקון לחוק הגנת השכר, המטיל על מעביד חובת ניהול פנקס שכר ותלוש שכר מפורטים.

האמור להלן אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי והינו ברמת ידע כללי בלבד.

פרטי השכר שחייבים להיכלל בתלוש השכר כוללים, בין היתר:

 1. פרטי זיהוי לגבי העובד והמעביד;
 2. תאריך תחילת ההעסקה של העובד והוותק המצטבר שלו;
 3. היקף המשרה;
 4. התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר;
 5. מספר ימי העבודה ושעות העבודה בהם עבד העובד בפועל, בתקופה שעבורה שולם השכר;
 6. פרטים אודות ימי החופשה וימי המחלה;
 7. השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה או השכר הרגיל לתקופה;
 8. תשלומים אחרים הנוספים על השכר הרגיל כמו גמול שעות נוספות, הבראה, דמי חופשה ודמי מחלה וכו';
 9. סך כל השכר החייב במס הכנסה וביטוח לאומי וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס;
 10. סך כל השכר המובא בחשבון לעניין הזכויות הפנסיוניות או הזכויות הסוציאליות האחרות – קופת גמל, קרן השתלמות וכו';
 11. הניכויים מהשכר, שכר ברוטו ונטו;
 12. דרך תשלום השכר – במישרין לעובד או באמצעות העברה בנקאית תוך פירוט מספר החשבון ופרטי הבנק;
 13. שכר מינימום לחודש/ שעה מעודכן לפי חוק שכר מינימום;

 החוק קובע כי יש לערוך רישום שוטף בפנקס שעות העבודה לגבי:

 • שעות עבודה בפועל.
 • שעות מנוחה שבועיות.
 • שעות נוספות.

אם הרישום לא נוהל על ידי המעביד באמצעים מכאניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מידי יום בידי העובד ויאושר בחתימת האחראי שמונה ע"י המעביד.

ענישה ונטל ההוכחה:

החוק קובע כי עבירות שונות על חוקי הגנת השכר יהיה בצידן קנס ואף עונשי מאסר. החוק אף מקנה לבתי הדין לעבודה סמכות לפסוק פיצויים לדוגמא נגד מעביד על הפרות שונות של החוק.

בניגוד למצב טרם כניסתו לתוקף של תיקון זה, לפיו חובת ההוכחה מוטלת על כתפיו של העובד, הטוען לעבודה בשעות נוספות (לדוגמא), הרי שתיקון 24 לחוק הגנת השכר בכלל וסעיף 26ב לחוק הגנת השכר בפרט קובעים כי בתביעה של עובד לשכר עבודה בה ישנה מחלוקת לגבי השעות בהן עבד העובד, תחול חובת ההוכחה על המעביד ועל כן עליו להציג פנקס עבודה אשר בו נרשמו שעות עבודתו של העובד.

המסר שמעביר התיקון הינו כי מתן תלוש שכר מפורט אינו בגדר המלצה בלבד, אלא חובה סטטוטורית אשר הפרתה תגרור עונשים.

תחילת תוקפן של הוראות התיקון ביום 1.2.2009 (למעט הוראת העונשין המתייחסת לאי העברה של ניכויים משכר העובד לתעודתם אשר נכנסו לתוקף בפרסומו של התיקון, קרי: 6.7.2008).

הבהרה: למען הסר ספק הודעת עדכון זו הינה כללית ולא מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בכל מקרה יש לקבל יעוץ משפטי על בסיס עובדות המקרה המיוחד ואין להסתמך על הודעת עדכון זו ביישום פעולות משפטיות.

לרשותכם בכל עת.