The Partners

The Team

 Adv. Yarden Sasi

Adv. Lior Lapid

Adv. Nadav Shoshan 

Shlomit Moshkovich